رزرو مسافران گروهي در پروازهاي مشهد پذيرفته مي شود.سایر اعلانات